txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpg
 • Odwiedziło nas: 123735 osób
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 158 dni
txtAnkieta.jpg

Jakie zajęcia sportowe Cię interesują? W czym byś wziął udział 

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP

Regulamin porządkowy bursy

Jesteś tu: Strona główna » Regulamin porządkowy bursy

REGULAMIN PORZĄDKOWY BURSY SZKOLNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.

 

 

 1. Bursa Szkolna zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Bursa jest placówką feryjną i nie prowadzi działalności w okresie ferii zimowych i letnich.
 3. W bursie obowiązuje ramowy plan dnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Mieszkaniec bursy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień zawartych w ramowym planie dnia, a w szczególności przepisów dotyczących ciszy nocnej.
 5. W porze, o której mowa w pkt4,zakazuje się mieszkańcowi zachowań zakłócających spokój innym wychowankom ,a w szczególności krzyków, trzaskania drzwiami, przebywania w pokojach innych mieszkańców lub korytarzach itp.
 6. Pracownicy bursy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty osobiste mieszkańca, w tym za sprzęt elektroniczny, pieniądze oraz rzeczy zagubione czy skradzione w skutek niewłaściwego ich zabezpieczenia. W okresie ferii i wakacji wychowane zobowiązany jest do zabrania wszystkich wartościowych rzeczy do domu.
 7. Mieszkaniec rozlicza się z mienia powierzonego do użytkowania przed wychowawcą grupy.
 8. Dowodem rozliczenia, o którym mowa w pkt7,jest karta obiegowa, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 9. Rozliczenie mieszkańca następuje w przypadku:

 

¥       Złożenia pisemnej rezygnacji z zakwaterowania w bursie.

¥       Skreślenia z listy mieszkańców

¥       Opuszczenia bursy w związku z zakończeniem zajec dydaktyczno- wychowawczych.

 

 1. Mieszkaniec odpowiada materialnie za meble i urządzenia znajdujące się w pokoju i ponosi koszty naprawy lub zakupu nowych-w przypadku celowego ich zdewastowania.
 2. .Brak osoby winnej za dokonanie zniszczenia, powoduje obciążenie finansowe wszystkich zamieszkujących dany pokój, a w przypadku celowego zniszczenia urządzeń w łazienkach czy korytarzach, obciążeniu finansowemu podlegają wszyscy mieszkańcy danego boksu lub pietra.
 3. W bursie obowiązuje zmiana obuwia.

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

         W zakresie przestrzegania czystości mieszkaniec jest zobowiązany do:

 

a)      utrzymywania ładu w pokoju, w tym ścielenie łóżka ,umieszczania ubrań i butów w szafach, wynoszenia śmieci oraz do nie pozostawiania w pokoju resztek żywności, brudnych kubków, talerzy czy sztućców.

b)      Utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń bursy, w tym świetlicy, pokoju nauki, kuchenek i łazienek.

c)      Nie wyrzucania śmieci przez okno.

 

  

Kryteria Oceny czystości w pokoju.

 

Ocena 1,2 –niedostateczna

Ocena 3- minimalna pozytywna

Ocena 4- ocena dobra

Ocena 5 -ocena bardzo dobra

Ocena 6-ocena wzorowa.

 

            Aby uzyskać ocenę minimalna pozytywną (ocena dostateczna) musza zostać spełnione następujące kryteria:

 

¥       Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥       Pościelone łóżka

¥       Poukładane książki ,ubrania ,buty itp.

¥       Czysta podłoga.

 

            Aby uzyskać ocenę dobrą ,muszą zostać spełnione następujące kryteria:

 

¥       Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥       Zaścielone łóżka, wywietrzony pokój

¥       Poukładane ubrania, książki, buty itp.

¥       Umyte naczynia, usunięte resztki żywności

¥       Utrzymanie podłogi w należytej czystości, czysty balkon.

 

            Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą muszą zostać zachowane następujące kryteria:

 

¥       Porządki na biurku oraz w szafkach

¥       Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥       Zaścielone łóżka, wywietrzony pokój

¥       Poukładane ubrania, książki, buty itp.

¥       Umyte naczynia, usunięte resztki żywności

¥       Utrzymanie podłogi w należytej czystości, czysty balkon

¥       Pościerane kurze na biurkach, szafkach, półkach, parapetach

 

Aby uzyskać ocenę celującą musza zostać zachowane następujące kryteria:

 

¥       Porządki na biurku oraz w szafkach

¥       Wyrzucone śmieci, czysty worek

¥       Zaścielone łóżka, wywietrzony pokój

¥       Poukładane ubrania, książki, buty itp.

¥       Umyte naczynia, usunięte resztki żywności

¥       Utrzymanie podłogi w należytej czystości ,czysty balkon

¥       Pościerane kurze na biurkach szafkach ,półkach, parapetach

¥       Wypastowana podłoga

¥       Umyte okna

¥       Wymyty kosz

 

 

Gradacja kar za brak czystości w pokojach. 

 

 1. Rozmowa ostrzegawcza z wpisem do karty. 
 2. Ustna nagana wychowawcy z wpisem do karty.
 3. Nagana na piśmie z powiadomieniem rodziców.
 4. Karne przeniesienie wychowanka do innej grupy, lub pokoju.
 5. Nagana dyrektora z ostrzeżeniem wydalenia, z powiadomieniem rodziców, szkoły, klubu sportowego.
 6. Czasowe wydalenie wychowanka z bursy na okres od 14 do 30 dni

 

 

            W przypadku uzyskania w ciągu dwóch tygodni 50% ocen negatywnych, zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne zgodnie z obowiązującą gradacją kar.

            W przypadku uzyskania oceny bardzo dobrej i celującej, mieszkańcy pokoju będą nagradzani pochwałą, dyplomem, doposażeniem pokoju w lepsze sprzęty lub inne nagrody uzgodnione z dyrektorem.

 

PRZEPISY DOTYCZACE WYJŚĆ I POWRÓTÓW, WYJAZDÓW I PRZYJAZDÓW MIESZKAŃCÓW.

 

a)      Wyjście lub wyjazd zarówno mieszkańca nieletniego ,jak i pełnoletniego z bursy następuje po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców zawartej w podaniu o przyjęcie do bursy, wychowawcy poprzez odnotowanie tego faktu w zeszycie wyjść.

b)     Mieszkaniec o którym mowa w pkt1,jest zobowiązany do podania dokładnego celu i miejsca wyjścia oraz godziny powrotu.

c)      Wyjście mieszkańca w czasie weekendu, w późnych godzinach wieczornych, bądź nocnych poza teren bursy ,wymaga pisemnej zgody rodziców(opiekunów prawnych) i musi być dostarczona tydzień przed planowaną datą wyjścia.

d)     Niestosowanie się do postanowień (pkt. a, b, c,) skutkuje ograniczeniem, lub odebraniem prawa wychodzenia poza teren bursy, a w przypadkach powtarzających się ,skreśleniem z listy wychowanków.

e)      Wyznacza się mieszkańcom następujące godziny powrotów:

¥       Uczniowie publicznych gimnazjów i szkół podstawowych do godz.21:00

¥       Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do godz 21:30

 

  

Mieszkaniec nieletni może wyjechać z bursy:

 

a)      Samodzielnie

b)     Pod opieka rodziców(opiekunów prawnych)

c)      Pod opieka osoby która okaże wychowawcy pisemne upoważnienie rodziców(prawnych opiekunów)

d)     Na wyjazd samodzielny rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają dobrowolną zgodę we wniosku o przyjęcie do bursy.

e)      Zamiar pozostania w bursie na okres weekendu powinien być zgłoszony u wychowawcy najpóźniej do czwartku.

f)       Mieszkaniec wyjeżdżający z bursy na okres weekendu czy przerw w okresie nauki szkolnej, ma obowiązek podania do czwartku terminu i godziny wyjazdu.

g)      W dniu wyjazdu, mieszkaniec ma obowiązek przekazania czystego pokoju wychowawcy.

h)     Wychowawca potwierdza odbiór pokoju własnoręcznym podpisem.

i)         Pozostawienie pokoju w nieładzie(wyjazd wychowanków bez zdania pokoju) ,będzie skutkowało zastosowaniem kar regulaminowych.

 

 

PRZYJMOWANIE GOSCI

 

 1. Mieszkaniec ma prawo przyjmować w bursie gości do godz.18:00. W czasie weekendu do godz. 20:00.
 2. Osoby odwiedzające mieszkańca, są zobowiązane do pozostawienia na dyżurce dowodu tożsamości
 3. Mieszkaniec ponosi pełna odpowiedzialność za zachowanie swojego gościa w bursie.

 

 

PRZEPISY BHP I PRZECIWPOZAROWE

 

a)      Mieszkaniec jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, a w szczególności do zachowania ostrożności przy używaniu sprzętu elektrycznego.

b)     Na terenie bursy obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, tj. świec, kadzideł, rozpalania grilla oraz pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci lampek, ładowarek do telefonów komórkowych, suszarek ,prostownic, lokówek, laptopów itp.

c)      Mieszkańcowi zakazuje się dokonywania samodzielnych napraw sprzętu elektrycznego. dotykania urządzeń gaśniczych i sygnalizacji przeciwpożarowej.

d)     W bursie zakazuje się użytkowania grzałek elektrycznych oraz innego sprzętu elektrycznego przywiezionego z domu, takiego jak opiekacze, tostery itp.

e)      Mieszkaniec jest zobowiązany do zakazu palenia papierosów oraz e-papierosów, a także zakazu posiadania, rozprowadzania, udostępniania czy zażywania środków psychoaktywnych oraz przebywania pod ich wpływem.

f)       Zakaz dotyczy również wnoszenia, picia, przebywania pod wpływem alkoholu, a także przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.